Galaxii

Patříte mezi subjekty povinné vykazovat a reportovat data některému z regulatorních nebo dohledových orgánů? (ČNB, NBS, ECB, ESMA, …)

Zkusíme Vám položit několik otázek:

Je pro vás povinnost vykazovat zcela nová?

Máte problémy s přechodem na nový systém SDAT?

Máte neúměrně vysoké náklady spojené s výkaznictvím a regulatorním reportingem?

Vykazujete vůbec?

Vykazujete a zasíláte reportingová data opožděně?

Vykazujete chybně?

Nejste schopni získávat zdrojová data pro výkaznictví?

Chcete vědět, jaké to je, když regulatorní reporty odevzdáte napoprvé, včas a bez chyb?

Řešením je Galaxii! Reporting a výkaznictví na jedno kliknutí!

Povinnost odesílat pravidelné reporty mají banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České republice, a vybrané nebankovní subjekty (penzijní fondy, investiční fondy a společnosti, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry aj.), ve kterých vznikají nebo jsou k disposici informace potřebné pro ČNB a mezinárodní reporting. Obsahuje i vybrané subjekty bez právní subjektivity (např. podílové fondy), za které jsou vykazovány údaje jiným subjektem (právnickou osobou), a bývalé banky nebo jiné finanční instituce se zaniklou licencí.

Plně kompatibilní s novým formátem SDAT (nahrazení MtS-ISL-SÚD-SDNS).

Obchodní prezentaci produktu galaxii naleznete na stránkách www.galaxii.cz

Galaxii Data Engine

umožňuje načtení jakýchkoliv dat a namapování libovolných datových zdrojů z vnitřní infrastruktury zákazníka.

poskytuje automatizované vnitřní validování vstupních i výstupních dat z hlediska čistoty, pravdivosti, aktuálnosti, konzistence a mapování na konkrétní report. Tento modul umožňuje implementovat i nadstandardní uživatelsky definované validace dat dle přání a potřeb zákazníka.

komponenta umožňuje definovat automatické opravy zákaznických dat z pohledu regulatorních požadavků. Proces automatických oprav je možné propojit se záznamem do zdrojových systémů zákazníka. Celý proces podléhá detailnímu auditnímu záznamu a je kompletně logován.

komponenta, která umožnuje provádět transformace nad daty získanými univerzálním rozhraním tak, aby vznikaly datové sety potřebné pro validní sestavení regulatorních nebo uživatelem definovaných reportů.

Galaxii Data Engine z pohledu klienta

Vnitřní čistota dat

Kompletní logy změn, úprav a transformací

Auditovatelnost

Podklady pro interní i externí controlling

Významné snížení nákladů spojených se získáváním dat ze zdrojových systémů:

Galaxii Report Engine

univerzální nástroj pro generování regulatorních i uživatelsky definovaných reportů. Obsahuje implementované sestavy pro vytváření relevantních regulatorních reportů dle definic ČNB, NBS, ESMA, …

Komponenta zajišťující komunikaci se systémy regulátorů a dohledu. Jedná se o plně automatizované komunikační rozhraní, které:

  • Odesílá sestavy reportů (včetně možnosti uživatelského manuálního vstupu a korekce)
  • Umožňuje zasílat opravy historie dat (odvolání historických dat, nahrazení novými daty)
  • Poskytuje funkcionalitu dávkového zasílání reportů (počet reportů, časové období, množství dat, …)
  • Získává a vizualizuje feedback od systémů regulátora (potvrzení, chyby, varování, …)
Podpora protokolů:

Galaxii Report Engine z pohledu klienta

Komplexní zajištění regulatorních vykazovacích povinností

Automatizace procesu výkaznictví

Auditovaná kompatibilita reportovaných a zdrojových dat

  • Zajištění včasnosti reportingu
  • Zvýšení kvality reportovaných dat
  • Zásadní zrychlení procesu vykazování
  • Významné snížení nákladů spojených s plněním regulatorních povinností

Galaxii UNIVERSE

Centrální report server společnosti evosoft

Poskytuje centrální evidenci jednotlivých metodik definovaných regulátorem

Automatický proces distribuce aktualizací metodiky zákaznických reportů (dle změn metodiky na straně regulátora)

Proč Galaxii

Zrychlení a zkvalitnění procesu vykazování

Zajištění včasnosti plnění regulatorních povinností

Snížení nákladů na plnění regulatorních povinností

Rychlá a snadná implementace metodických změn

Možnost certifikace

Zákazník se primárně věnuje svému byznysu a ne stresu z vykazování!

Kontaktujte nás nebo nám zanechte svůj kontakt a my se Vám ozveme.